NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE DJEČJEG VRTIĆA SMOKVICA, Split

Ravnatelj dječjeg vrtića (m/ž)

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99. 35/08. i 127/19.), članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19. I 57/22) i članka 53. i 59. Statuta Dječjeg vrtića Smokvica, Split i Odluke Upravnog vijeća na sjednici održanoj 07.08.2023. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Smokvica raspisuje

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE DJEČJEG VRTIĆA SMOKVICA, Split


Uvjeti:
Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
– završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću,

a koji može biti:

 1. a) sveučilišni diplomski studij ili
  b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
  c) specijalistički diplomski stručni studij ili
  d) preddiplomski sveučilišni studij za odgojitelja ili
  e) stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema odgojitelja u skladu s ranijim propisima
  – položen stručni ispit za odgojitelja ili stručnog suradnika, osim ako nemaju obvezu polagati stručni ispit u skladu s člankom 56. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22)

– najmanje pet godina radnog iskustva u predškolskoj ustanovi na radnome mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika

 

Za ravnatelja/icu dječjeg vrtića ne može biti imenova osoba za čiji rad u dječjem vrtiću postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19. i 57/22).

Ravnatelj/ica se imenuje na mandat od pet godina, a ista osoba može biti ponovno imenovana.
Ravnatelj/ica se imenuje na puno radno vrijeme u trajanju 40 sati tjedno.
Upravno vijeće pridržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima/kinjama.
Uz pisanu, vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidat/kinja je dužan/na priložiti:
– životopis
– dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja (presliku diplome)
– dokaz o državljanstvu (presliku domovnice)
– dokaz o radnom iskustvu u ustanovi na radnome mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika (potvrda o vrsti poslova koje radnik obavlja i trajanju radnog odnosa – članak 130. Zakona o radu, u konkretnom slučaju poslovi odgojitelja, odnosno stručnog suradnika u dječjem vrtiću; dokumenti odnosno isprave koji pobliže opisuju radno mjesto ili preciziraju poslove na kojima radnik radi ili je na istima prethodno radio u konkretnom slučaju poslovi odgojitelja, odnosno stručnog suradnika u dječjem vrtiću; prijašnji ili sadašnji ugovor o radu, druge
potvrde ili izjave poslodavca odnosno nadređenih osoba (s eventualnim prilozima koji bi potvrđivali njihov radnopravni status kod poslodavca: npr. preslika radne knjižice za razdoblja rada koja su se vodila u radnoj knjižici, a nakon 1. srpnja 2013. godine radi /dokazivanja radnog iskustva neophodan je elektronički zapis s podacima iz radnog odnosa iz evidencije HZMO), preporuke i sl.)
– dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN br. 133/97 i 4/98)
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vode kazneni postupak sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 94/13, 98/19, 57/22) ne starije od dana objave natječaja
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi prekršajni postupak sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19. i 57/22), ne starije od dana objave natječaja
– uvjerenje nadležnog Hrvatskog zavoda za socijalni rad, sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju I obrazovanju (NN br. 10/97, 1047/07, 94/13, 98/19. i 57/22)
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08. i 69/17).
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a kandidat/kinja koji bude izabran/a u obvezi je dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Potpunom prijavom se smatra ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju te koja je vlastoručno potpisana.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na natječaj.
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima, dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Osoba koja može ostvariti pravo prednosti: Sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19. i 84/21), uz prijavu na natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve
potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA
%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Sukladno članku 47. – 50. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21), uz prijavu na natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%za%20ostvarivanje%20prava%
20prednosti%20pri%20zapo%C5A1ljavanju-%20Zakon%20o%civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rada (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13. i 98/19), uz prijavu na natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo takvo pravo te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.
Sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18. i 32/20), uz prijavu na natječaj dužna je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom – dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja, u zatvorenoj omotnici na adresu vrtića, s naznakom: „Prijava na javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice – ne otvarati“, poštom na navedenu adresu Dječjeg vrtića.
Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN br. 42/18) prijavom na natječaj smatra se da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka iz natječajne dokumentacije, a koja će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku do 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Rok za podnošenje prijava na natječaj traje od 18. kolovoza 2023. godine do 26. kolovoza 2023. godine.

Odgovori

Scroll to Top