Statut

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama ( NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i članka41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10/97, 107/07 i 94/13 ), a u svezisa člankom 23. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju iobrazovanju(NN 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića SMOKVICA, Split,a nakon prethodnesuglasnostiosnivača Ree Laura, od 14. srpnja 2120.godine, nasjedniciodržanoj dana 14. srpnja 2020.godine donosi

 

 

S T A T U T

Dječjeg vrtića SMOKVICA

 

 

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutomsukladno zakonskim odredbama uređuju seustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela, vrste i trajanje pojedinih programa, uvjeti i način davanja usluga, radno vrijeme dječjeg vrtića, javnost rada te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanja dječjeg vrtića.

 

Članak 2.

DJEČJI VRTIĆ SMOKVICA, Split(u daljnjem tekstu Dječji vrtić) javnaje predškolskaustanova koja ostvaruje programe njege, odgoja, obrazovanjazdravstvene zaštite,prehrane i socijalne skrbi djecerane i predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnimpotrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima.

 

Izrazi koji se u ovom Statutu koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i na ženske osobe.

 

Na osnovu javnih ovlasti dječji vrtić obavlja sljedeće poslove:

– upise djece u dječji vrtić i ispise s vođenjem odgovarajuće dokumentacije

– izdavanje potvrda i mišljenja

– upisivanje podataka o dječjem vrtiću u zajednički elektronički upisnik.

 

Ako dječji vrtić odlučuje o navedenimposlovimaili drugim poslovima koje na temelju zakona obavlja na osnovi javnih ovlasti, odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu djeteta, roditelja ili skrbnika ili druge fizičke ili pravne osobe, dužan je postupati prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku.

 

Članak 3.

Osnivač i vlasnik Vrtića je REA LAURA, OIB:62363526106, SPLIT, Svetog Križa 4 ( u daljnjem tekstu osnivač ).

 

Vrtić je osnovan temeljem Odluke o osnivanju od 05.09.2000. godine.

 

Vrtić je pravna osoba upisan u sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda u Splitu.

 

 

II NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 4.

Dječji vrtić obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometupod nazivom: DJEČJI VRTIĆ SMOKVICA.

 

Sjedište Dječjeg vrtića je u Splitu,Put Duilova 8b.

 

Dječji vrtić se upisuje i u evidenciju ustanova koju vodi Ministarstvo nadležnozaobrazovanje.

Članak 5.

Dječji vrtić može promijeniti naziv i sjedište odlukom osnivača.

 

Ako se tijekom obavljanja djelatnosti promijeni naziv ili sjedište dječjeg vrtića ili ako se mijenja odnosno dopunjuje djelatnost vrtića u novim prostorima, odnosno ako se mijenjaju drugi podaci koje osnivački akt sadrži temeljem posebnog zakona, osnivač dječjeg vrtića dužan je izvršiti izmjene osnivačkog akta te podnijeti zahtjev Ministarstvu nadležnom za obrazovanje.

 

Članak 6.

Dječji vrtić obvezno ističe natpisnu ploču na zgradi u kojoj je njegovo sjedište i na drugoj zgradi svojeg područnog objekta u kojem obavlja djelatnost.

 

 Natpisna ploča Dječjeg vrtića sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv: »Republika Hrvatska« i naziv Dječjegvrtićakoji se ističe na zgradi njegovog sjedišta.

 

U drugoj zgradipodručnog objekata u kojoj obavlja djelatnost natpisna ploča sadrži: Grb Republike Hrvatske, naziv „Republika Hrvatska“tenaziv i sjedište područnog objekta.

 

III ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Članak 7.

Dječji vrtić predstavlja i zastupa ravnatelj.

 

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Dječjeg vrtića, predstavlja i zastupa Dječjivrtić, te poduzima sve radnje u ime i za račun Dječjeg vrtića sukladno zakonu i ovomStatutu.

 

Ravnatelj vodi stručni rad Dječjeg vrtića i odgovoran je za obavljanje stručnog rada.

 

Ravnateljima sva ovlaštenja u pravnom prometu u sklopu djelatnosti upisanih usudski registar ustanova osim:

 • nastupiti kao druga ugovorna strana i s Dječjim vrtićem zaključivati ugovore, usvoje ime, a za račun osobe ili u ime i za račun drugih osoba,
 • zaključivati ugovore o izvođenju investicijskih radova i nabavi opreme, te nabaviosnovnih sredstava i ostale imovine čija pojedinačna vrijednost prelazi 70.000,00kuna.

Za iznose veće od iznosa navedenog u stavku 4. alineja 2. ovog članka ravnateljje ovlašten zaključiti ugovor ako je prethodno o tome donijelo odluku Upravno vijeće.

 

Članak 8.

Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Dječji vrtić u pravnomprometu u granicama svojih ovlasti, sukladno odredbama zakona kojim se uredujuobvezni odnosi.

 

Članak 9.

U pravnom prometu Vrtić koristi pečateod kojih je jedan sa grbom Republike Hrvatske teštambilj.

 

Pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglogje oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz rub ispisan natpis: Republika Hrvatska, naziv i sjedište vrtića, a u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske.

 

Pečatoms grbom Republike Hrvatske se ovjeravaju akti koje donosi vrtiću okviru javnih ovlasti.

 

Drugi pečat ječetvrtastog oblika sa upisanim punim nazivomi sjedištem vrtića.

 

Članak 10.

Pečatom se ovjeravaju isprave i akti u pravnom prometu i u odnosu prematijelima državne uprave i jedinica lokalne samouprave.

 

Način uporabe pečatasvojim aktom uređuje ravnatelj Dječjeg vrtića.

 

IV IMOVINA DJEČJEG VRTIĆA I ODGOVORNOSTI ZA NJEGOVEOBVEZE

Članak 11.

Imovinu Dječjeg vrtića čine stvari, prava i novčana sredstva.

 

Imovinom raspolaže Dječji vrtić pod uvjetom i na način propisan zakonom,drugim propisima donesenim na temelju zakona i ovim Statutom.

 

Imovinu Dječjeg vrtića čine sredstva za rad koja su pribavljena od osnivača, stečena pružanjem usluga ilipribavljena iz drugih izvora.

 

Članak 12.

Ako Dječji vrtić u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, dužan jeupotrebljavatitu dobit za obavljanje i razvoj svoje djelatnosti, sukladno zakonu ipropisima donesenim na temelju zakona.

 

O raspodjeli dobitimože odlučivati i osnivač sukladno zakonu.

 

Članak 13.

Za obveze u pravnom prometu Dječji vrtić odgovara cjelokupnom svojomimovinom.

Osnivačsolidarno i neograničeno odgovara za obveze Dječjeg vrtića.

 

Članak 14.

Obilježavanje dana Vrtića određuje se godišnjim planom i programom rada.

 

 

VDJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA

Članak 15.

Djelatnost Dječjeg vrtića je predškolski odgoj i naobrazba, te  skrb o djeci predškolske dobi  od navršenih dvanaest mjeseci života do polaska u osnovnu školu.

 

Djelatnost iz stavka 1. ovog članka Dječji vrtić ostvaruje na temelju odobrenihprograma.U dječjem vrtiću ostvaruju se:

 • redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima,
 • programi za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju,
 • programi za darovitu djecu rane i predškolske dobi,
 • programi na jeziku i pismu nacionalnih manjina,
 • programi predškole,
 • programi ranog učenja stranih jezika i drugi programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja.

 

Ovisno o potrebama djece i zahtjevima roditelja, dječji vrtić može izvoditi programe sukladne odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe.

Na programe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka suglasnost daje ministarstvo nadležno za obrazovanje.

 

Članak 16.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu. Program predškole za djecu koja pohađaju vrtić integriran je u redoviti program predškolskogodgojaVrtića.


Članak 17.

Dječji vrtić obavlja djelatnostranog i predškolskog odgoja kao javnu službu, aodgojno obrazovni rad obavlja se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

 

Članak 18.

Dječji vrtić može mijenjati djelatnost samo uz suglasnost osnivača.

 

Ako se tijekom obavljanja djelatnosti za koju je dječji vrtić osnovan proširuje djelatnost izvođenjem novih programa ili dječji vrtić mijenja program, dječji vrtić obvezan je prije početka izvođenja programa podnijeti zahtjev radi davanja suglasnostiministarstvu nadležnom za obrazovanje.


Ako se zbog proširenja djelatnosti izvođenjem novih programa ili izmjene programamijenja odobreni program rada kao jedan od uvjeta za početak obavljanja djelatnosti, dječji vrtić je dužan prije početka provedbe programa podnijeti zahtjev za izdavanjem rješenja o početku rada u promijenjenim uvjetima.


Nakon pribavljene suglasnosti te nakon izvršnosti rješenja, dječji vrtić može započeti s izvođenjem novih programa odnosno izmijenjenog programa.

 

Članak 19.

Dječji vrtić obavlja djelatnost na temelju godišnjeg plana i programa rada,

koje donosi za svaku pedagošku godinu.

 

Godišnjim planom i programom rada obuhvaćaju se programi odgojno obrazovnograda, programi zdravstvene zaštite djece, prehrane i socijalne skrbi, kaoi drugi programi koje Vrtić ostvaruje u dogovoru s roditeljima djece.

 

Članak 20.

Godišnji plan i program rada donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića najkasnijedo 30. rujna tekuće godine.

 

Dječji vrtić dužan je Gradu dostaviti godišnji plan i program rada, te izvješće onjegovu ostvarivanju.

 

VINACIONALNIKURIKULUMI KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA

Članak 21.

Odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanjei kurikuluma dječjeg vrtića.

Nacionalni kurikulum utvrđuje vrijednosti, načela, općeobrazovne ciljeve i sadržaje svih aktivnosti i programa, pristupe i načine rada s djecom rane i predškolske dobi, odgojno-obrazovne ciljeve po područjima razvoja djece i njihovim kompetencijama te vrednovanje.

Nacionalni kurikulum donosi ministar nadležan za obrazovanje.

 

Kurikulum dječjeg vrtića donosi Upravno vijeće dječjeg vrtića do 30. rujna tekuće pedagoške godine, a njime se utvrđuje: program, namjena programa, nositelji programa, način ostvarivanja programa, vremenik aktivnosti programa i način vrednovanja.

 

Dječji vrtić dužan je osigurati upis djece prema planu upisa koji donosi osnivač,a u skladu s propisanim standardima i normativima Državnog pedagoškog standarda

predškolskog odgoja i obrazovanja.

 

Članak 22.

Dječji vrtić dužan je ustrojiti pedagošku i zdravstvenu dokumentaciju te druguevidenciju u skladu sa zakonom.

 

 

Članak 23.

Dječji vrtić skrbi o zdravstvenom stanju i prehrani djece za vrijeme boravkadjece u Dječjem vrtiću u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temeljuzakona.

 

VII UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA DJEČJEG VRTIĆA

Članak 24.

Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalan i djelotvoran rad Dječjegvrtića u cilju ostvarivanja djelatnostiranog i predškolskog odgoja.

 

Unutarnjim ustrojstvom Dječjeg vrtića povezuju se svi oblici rada i djelatnosti premavrsti i srodnosti programa i poslova, kako bi se ostvarili primjereni rezultati rada uprocesu ranog ipredškolskog odgoja djece, primjereno zadovoljavanju njihovih potreba iinteresa, te rad Dječjeg vrtića kao javne službe.

 

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića pobliže seureduje ustrojstvo, radna mjesta u Dječjem vrtiću i rad Dječjeg vrtića kao javneslužbe.

 

Članak 25.

Unutarnjim ustrojstvom Dječjeg vrtića osigurava se ostvarivanjeranog i predškolskogodgoja i drugi odgojno-obrazovnirad, teostali poslovi u koje spadaju administrativno-tehnički i pomoćni poslovi.

 

Članak 26.

U Dječjem vrtiću ustrojava se i provodi odgojno-obrazovni rad s djecomraspoređenom u skupine cjelodnevnog boravka i poludnevnog popodnevnog boravka a prema potrebi mogu se uvesti i kraći dnevni boravci, te višednevni boravci djece.

 

Programi iz stavka 1. ovog članka ustrojavaju se i provode sukladno programskomusmjerenju odgoja i obrazovanja rane i djecepredškolske dobi.

 

Članak 27.

U Dječjem vrtiću rad s djecom organizira se uvrtićkim odgojnimskupinama.

 

Broj djece u odgojnim skupinama i dob djece u pojedinim odgojnimskupinama tenormativi neposrednog rada odgajatelja u skupini, ureduju se sukladnoosnovama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja.

 

Članak 28.

Odgojno-obrazovni poslovi ostvaruju se u svezi s odgojno-obrazovnim,zdravstvenim i socijalnim radom s djecom u odgojnim skupinama i na razini Dječjegvrtića, radi zadovoljavanja potreba i interesa djece te radi poticanja i promicanjaranog i predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću.

 

Članak 29.

Administrativni – tehnički i pomoćniposlovi(ostali poslovi)ustrojavaju se radi ostvarivanja djelatnosti Dječjeg vrtića kao javne službe,uspostavljanja propisane dokumentacije i evidencije, ostvarivanja prava roditelja idjece, javnosti rada Dječjeg vrtića, obavljanja računovodstveno-financijskih i drugihadministrativno-stručnih poslova potrebnih za rad i poslovanje Dječjeg vrtića teostvarivanje prava i obveza djelatnika Dječjeg vrtića.

 

Članak 30.

Pomoćnimposlovima osiguravaju se primjereni tehnički i drugiuvjeti za ostvarivanje plana i programa te drugi potrebiti uvjeti za rad iposlovanjeDječjeg vrtića prema propisanim normativima i standardima rada.

 

Članak 31.

Tjedno radno vrijeme Dječjeg vrtića raspoređuje se prema potrebamaostvarivanja djelatnostiranog i predškolskog odgoja te zadovoljavanja potreba djece injihovih roditelja, građana i drugih pravnih osoba, u pravilu pet radnih dana.

 

Tjedni i dnevni raspored radnika, dnevni odmor i uredovno vrijeme za rad s roditeljima i skrbnicima djece i drugim građanima utvrđuje se u skladu s obvezama iz godišnjeg plana i programa rada,aktima osnivača i općim aktima vrtića.

 

Članak 32.

Dječji vrtić je dužan, putem sredstava javnog priopćavanja, na oglasnoj pločiDječjeg vrtića i na drugi prikladan način obavijestiti javnost o radnom vremenu,odnosno uredovnom vremenu za rad sa roditeljima odnosno skrbnicima te drugimstrankama.

 

Članak 33.

Ostvarivanje prava i obveza roditelja odnosno skrbnika djece ureduje seposebnim pravilnikom u skladu sa zakonom, propisima donesenim na temeljuzakonai ovim Statutom.

 

VIII UPRAVLJANJE DJEČJIM VRTIĆEM

Članak 34.

Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće.

 

Upravno vijeće ima pet (5)članova:

 • jedan (1)članupravnog vijeća bira se iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Dječjegvrtića,
 • tri (3)člana imenuje Osnivač
 • jednog (1)člana Upravnog vijeća biraju roditelji djece korisnika usluga Dječjegvrtića.

 

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine i oni ponovno mogu biti imenovani odnosno birani.

 

Članak 35.

Odgojitelj i stručni suradnici biraju jednog člana Upravnog vijeća na sjedniciOdgojiteljskog vijeća tajnim glasovanjem.

 

Svaki član Odgojiteljskog vijeća može predlagati ili biti predložen za članaUpravnog vijeća.

 

Članak 36.

Za provedbu izbora Odgojiteljsko vijeće osniva izborno povjerenstvo koje imapredsjednika i dva člana.

 

Članak 37.

Izborno povjerenstvo na temelju podataka iz kandidacijske liste sastavljaizbornu listu.

 

U izbornoj listi kandidati se navode abecednim redom.

 

Članak 38.

Glasovanje je tajno.

 

Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina članova odgojiteljskog vijeća.

 

Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.

 

Članak 39.

Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo sastavlja listu s imenimakandidata prema broju dobivenih glasova.

 

S listom iz stavka 1. ovog članka izborno povjerenstvo neposredno upoznajeodgojiteljsko vijeće.

 

Odgojiteljsko vijeće odbit će listu ako osnovano posumnja da je tijekomizbora bilo povrede postupaka ili propusta izbornog povjerenstva.

 

Kada odgojiteljsko vijeće listu prihvati, proglašava se član Upravnog vijeća.

 

Za člana Upravnog vijeća izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasovaod prisutnih članova odgojiteljskog vijeća.

 

Ako dva ili više kandidata dobiju istibroj glasova, glasovanje se za tekandidate ponavlja.

 

Članak 40.

Prihvaćena lista s imenima kandidata prema broju dobivenih glasovaobjavljuje se na oglasnoj ploči Vrtića.

 

Članak 41.

O imenovanju i opozivu svojih članova u upravno vijeće osnivač izvješćuje Vrtić pisanim putem.

 

 

Članak 42.

Člana Upravnog vijeća – predstavnika roditelja – korisnika usluga Dječjegvrtića, biraju roditelji na sastanku roditelja. Svaki roditelj može predložiti i biti predložen za člana Upravnog vijeća, odnosno istaknuti svoju kandidaturu.

 

O predloženim kandidatima glasuje se javnodizanjem ruku.

 

Za člana Upravnog vijeća izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova nazočnih roditelja.

 

Sastanak roditelja saziva i njime rukovodi ravnatelj, o čemu sevodi zapisnik.

 

 

Članak 43.

Izbori za članove Upravnog vijeća moraju se održati najmanje 15 dana prije istekamandata članova Upravnog vijeća.

 

Nakon izbora članova Upravnog vijeća iz reda odgojitelja i stručnih suradnikaDječjeg vrtića te određivanja predstavnika osnivača i roditelja korisnika usluga Dječjegvrtića, saziva se prvakonstituirajuća sjednica Upravnog vijeća.

 

Prvu sjednicu Upravnog vijeća saziva ravnatelj.

 

Na prvoj sjednici verificiraju se mandati izabranih odnosno imenovanihčlanova Upravnog vijeća.

 

Na prvoj sjednici Upravnog vijeća bira se predsjednik Upravnog vijeća i njegov zamjenik.

 

Članak 44.

Predsjednika Upravnog vijeća biraju članovijavnim glasovanjem navrijeme od četiri godine.Za predsjednika može ponovno biti imenovana ista osoba.

 

Za predsjednika može biti izabran svaki član Upravnog vijeća.

 

Članak 45.

Predsjednik Upravnog vijeća priprema, saziva te vodi sjednice vijeća.

 

U slučaju kad je predsjednik Upravnog vijeća spriječen, pripremu i vođenjeobavlja član vijeća kojega je za to pismeno ovlastio predsjednik.

 

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu vijeća i na pismeni zahtjev trećinečlanova vijeća.

 

Članak 46.

U p r a v n ov i j e ć e

 1. Donosi na prijedlog ravnatelja:
 • Opće akte Vrtića
 • Godišnji plan i program rada ,
 • Kurikulum dječjeg vrtića
 • Financijski plani financijsko izvješće,
 • Odluku o zasnivanju i prestanku radnog odnosa sukladno zakonu.

 

 1. 2. Odlučuje uz suglasnost osnivača
 • o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina,
 • o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine pojedinačne vrijednostikoja prelazi 70.000,00 kuna,
 • o raspodjeli dobiti u skladu s odlukama osnivača,
 • promjeni djelatnosti Dječjeg vrtića,
 • o davanju u zakup objekta i prostora Dječjeg vrtića ili mijenjanju namjene objektai prostora,
 • o upisu djece u vrtić i o mjerilima upisa.

 

 1. Predlaže i podnosiosnivaču:
 • promjenu naziva i sjedišta Dječjeg vrtića,
 • statusne promjene,
 • prijedlog za imenovanje i razrješenje ravnatelja,
 • izvješće i program rada Dječjeg vrtića.

 

 1. Razmatra:
 • predstavke i prijedloge građana o pitanjima od interesa za rad Dječjeg vrtića.

 

5.Predlaže ravnatelju:

 • mjere u cilju ostvarivanja politike poslovanja Dječjeg vrtića,
 • osnovne smjernice za rad i poslovanje Dječjeg vrtića.

 

Upravno vijeće razmatra i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom,ovim Statutom i drugim općim aktima Dječjeg vrtića.

 

Članak 47.

Upravno vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočnanatpolovična večina članova.

 

Upravno vijeće odluke donosi natpolovičnom većinom glasova svih članova.

 

Odluke Upravnog vijeća potpisuje predsjednik.

 

Članak 48.

U radu Upravnog vijeća sudjeluje bez prava odlučivanja ravnatelj Dječjegvrtića.

 

Sjednicama Upravnog vijeća mogu biti nazočne i druge osobe koje pozovupredsjednik vijeća i ravnatelj Dječjeg vrtića, ili se pozovu prema zaključku Upravnogvijeća.

 

Članak 49.

Članu Upravnog vijeća prestaje dužnost ako:

 • sam zatraži razrješenje,
 • ne ispunjava dužnosti člana odnosno predsjednika,
 • svojim ponašanjem povrijedi ugled i dužnost koju obnaša,
 • izgubi pravo na obavljanje dužnosti,

Postupak za utvrđivanje prijedloga za razrješenje dužnosti člana Upravnogvijeća pokreće vijeće ili tijelo koje ga je imenovalo.

 

Odluku o razrješenju donosi tijelo koje je izabralo odnosno imenovalo članaUpravnog vijeća.

 

U slučaju razrješenja člana Upravnog vijeća novi član imenuje se u roku 30dana i na vremensko razdoblje koje je prestalo u mandatu članu Upravnog vijeća koji je razriješen.

 

 

Članak 50.

Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imaju pravo na naknadu u skladu sodlukom osnivača.

 

Članak 51.

Sazivanje sjednica, utvrđivanje dnevnog reda, način rada i odlučivanjaUpravnog vijeća pobliže se određuje Poslovnikom.

 

IX RAVNATELJ DJEČJEG VRTIĆA

Članak 52.

Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj vrtića .

 

Ravnatelj obavljaposloveutvrdeneZakonom, aktimadonesenimanatemeljuZakona ,iovimStatutom, anaročito:

 • organizira i vodi rad i poslovanje dječjeg vrtića,
 • predstavlja i zastupa dječji vrtić,
 • poduzima pravne mjere u ime i za račun dječjeg vrtića u granicama svojih ovlasti,
 • odgovara za zakonitost rada dječjeg vrtića,
 • odgovara za financijsko poslovanje dječjeg vrtića,
 • predlaže godišnji plan i program i kurikulum dječjeg vrtića
 • poduzima mjere neophodne za izvršavanje godišnjeg plana i programa rada i kurikuluma dječjeg vrtića
 • nadzire primjenu zakona i općih akata,
 • provodi odluke upravnog vijeća, Odgojiteljskog vijeća, Osnivača, državnih i drugih nadležnih tijela i ustanova,
 • donosi odluke u svezi s radom i poslovanjem dječjeg vrtića u granicama svojih ovlasti
 • donosi odluke o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme do 60 dana i sklapa ugovor o radu na određeno vrijeme bez objavljivanja natječaja u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju,
 • predlaže Upravnom vijeću donošenje odluke o zasnivanju i prestanku radnog odnosa
 • sklapa ugovore o radu i otkazuje ugovore o radu za sve radnike,
 • potpisuje ugovore o radu i druge akte dječjeg vrtića za koje je ovlašten
 • podnosi izvješća o radu i poslovanju upravnom vijeću, osnivaču i drugim nadležnim tijelima
 • predlaže Upravnom vijeću unutarnje ustrojstvo dječjeg vrtića
 • organizira rad i raspored radnika
 • odobrava službena putovanja i druge opravdane izostanke s rada
 • osniva stručne skupine kao pomoćna tijela u radu dječjeg vrtića
 • odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretninai druge pokretne imovine do 20.000,00 kn.

 

Članak 53.

Za ravnatelja vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika te ima najmanje 5 godina staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelja imenuje i razrješava Osnivač Dječjeg vrtića na prijedlog Upravnog vijeća.

 

Ravnatelj se imenuje na razdoblje od četiri godine.

 

Ista osoba može biti ponovno imenovana.

 

Članak 54.

Natječaj za ravnatelja raspisuje i provodi Upravno vijeće.

 

Natječaj se raspisuje dva mjeseca prije isteka mandata na koji je ravnatelj imenovan.

 

Natječaj traje 8 dana, a objavljuje se u javnom glasilu.

 

U natječaju se objavljuju uvjeti koje mora ispunjavati kandidat, vrijeme nakoje se imenuje, rok za prijave i rok u kojem će kandidati biti izvješteni o izboru(akoji nije duži od 45 dana od dana isteka roka za primanje prijava).

 

Članak 55.

Nakon isteka roka za podnošenje prijave na natječaj Upravno vijećeutvrdit će prijedlog za imenovanje ravnatelja i dostaviti ga s potrebnom dokumentacijom osnivaču.

 

Upravno vijeće utvrđuje prijedlog imenovanja ravnatelja natpolovičnomvećinom glasova, te isti upućuje osnivaču na donošenje odluke o imenovanju.

 

Svoj prijedlog o imenovanju ravnatelja Upravno vijeće treba obrazložiti.

 

S imenovanim ravnateljem sklapa se ugovor o radu na neodređeno vrijeme na način i pod uvjetima koje odredi osnivač.

Članak 56.

Upravno vijeće,dužno je u roku određenom u natječaju obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o izboru i dati mu pouku onjegovu pravu da pregleda natječajni materijal i da u roku od petnaest dana od dana primitkaobavijesti može zahtijevati sudsku zaštitu kod nadležnog suda.

 

Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o izboru zbog bitnepovrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni unatječaju.

 

Nezadovoljni kandidat za izbor ravnatelja svoje pravo može ostvariti tužbom kod Općinskog suda.

 

Članak57.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne budeizabran, natječaj će se ponoviti.

 

Do imenovanja ravnatelja Dječjeg vrtića na temelju ponovljenog natječaja imenovat će se vršiteljdužnosti ravnatelja Vrtićaali najduže do godinu dana.

 

Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za ravnatelja dječjeg vrtića.

 

Članak 58.

Ako ravnatelj ne ispunjava zakonom utvrđene obveze, Osnivač na prijedlog Upravnog vijeća ilitijela koje je utvrdilo nepravilnosti i nezakonitosti u radu ravnatelja razriješit će ravnatelja i imenovati drugu osobu.

 

Ravnatelj ustanove može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan u slijedećimslučajevima:

 1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu,
 2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radniodnosi dovode do prestanka ugovora o radu,
 3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima vrtića, ili neosnovano neizvršava odluke organa vrtića ili postupa protivno njima,
 4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzročivrtićuveću štetu iliako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati većesmetnje u obavljanju djelatnosti vrtića.

 

Prije donošenja odluke o razrješenju, ravnatelju se mora dati mogućnost da se izjasni orazlozima za razrješenje.

 

U slučaju razrješenja ravnatelja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, a vrtić jedužan raspisati natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti.

 

Članak59.

Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštituprava, ako smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitnoutjecati na odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani odredbom članka 44.stavka 2.Zakona o ustanovama.

 

Tužba iz stavka 1. ovoga članka podnosi se nadležnom Sudu u roku od trideset dana od danaprimitka odluke o razrješenju.

 

Članak 60.

Ravnatelja vrtića u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova zamjenjujeosoba iz reda članovaodgojiteljskog vijeća.

 

Osobu iz stavka 1. ovog članka određujepisanom odlukom Upravno vijeće, a najkasnije u roku od tri (3) dana od dana spriječenosti ravnatelja.

 

Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima prava i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje ne može odgoditi do ravnateljeva povratka.

 

X STRUČNO TIJELO DJEČJEG VRTIĆA- ODGOJITELJSKO VIJEĆE

Članak 61.

Stručno tijelo Dječjeg vrtića je Odgojiteljsko vijeće.

 

Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji, stručni suradnici i zdravstvenidjelatnici koji ostvaruju program predškolskog odgoja.

 

Odgojiteljsko vijeće:

 • sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada Dječjegvrtića,
 • prati njegovo ostvarivanje,
 • raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada,
 • promiče i potiče stručni rad,
 • predlaže nabavu potrebite opreme i pomagala
 • te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i općimaktima Dječjeg vrtića.

 

Odgojiteljskom vijeću predsjedava ravnatelj ili osoba ovlaštena s njegovestrane.

 

Članak 62.

Odgojiteljsko vijeće radi na sjednicama koje su obavezne za sve njegovečlanove. Sjednice odgojiteljskog vijećasaziva ravnatelj.

 

Sjednice se održavaju prema potrebi, a ne manje od 4 puta tijekom pedagoškegodine.

 

Sjednice se moraju obavezno održati na početku i na kraju pedagoške godine.

 

Odlukena sjednicama se donose javnim glasovanjem, većinom glasova ukupnog brojačlanova Vijeća.

 

Na sjednicama se vodi zapisnik.Zapisnik potpisuje ravnatelj i zapisničar.

 

Rad odgojiteljskog vijeća pobliže se određuje Poslovnikom.

 

XI RODITELJI – SKRBNICI DJECE

Članak 63.

Glede što uspješnijeg ostvarivanja ciljevaranog i predškolskog odgoja i obrazovanja,Dječji vrtić surađuje s roditeljima odnosno skrbnicima djece korisnika usluga.

 

Suradnja s roditeljima ili skrbnicima ostvaruje se na individualnimrazgovorima,roditeljskim sastancima i na drugi pogodan način.

 

Roditelji su odgovorni za praćenje rada i napredovanja djece i o svim uočenim problemima dužni su pravodobno izvijestiti Vrtić.

 

Međusobna prava i obaveze Dječji vrtić ureduje posebnim Pravilnikom.

 

XII FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 64.

Osnivač Dječjeg vrtića dužan je osigurati sredstva za osnivanje i rad.

 

Dječji vrtić naplaćuje usluge od roditelja, odnosno skrbnika djece sukladnomjerilima propisanim od strane Osnivača.

 

Financijsko poslovanje Dječjeg vrtića odvija se prema zakonu i propisimadonesenim na temelju zakona.

Članak 65.

Za svaku godinu Dječji vrtićdonosi Financijski plan i financijsko izvješće, teiste dostavlja Osnivaču.

 

XIIIOPĆI I POJEDINAČNIAKTI

Članak 66.

Opći akti Dječjeg vrtića su:

 • Statut
 • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada vrtića
 • Pravilnik o radu
 • Pravilnik o upisu djece i pravima i obvezama korisnika usluga
 • Pravilnik o zaštiti od požara
 • Pravilnik o zaštiti na radu
 • Poslovnik o radu Upravnog vijeća
 • -Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeća
 • druge opće akte sukladno Zakonu

 

Članak 67.

Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave na Oglasnoj pločiDječjeg vrtića, ako nije drugačije propisanozakonom ili općim aktom.

Članak 68.

Inicijativu za donošenje općih akata,njihovih izmjena i dopuna može datisvaki radnik Vrtića.

 

Autentično tumačenje općih akata daje Upravno vijeće.

 

Opće akte potpisuje predsjednik Upravnog vijeća.

 

Članak 69.

Pojedinačne akte donosi Upravno vijeće i ravnatelj.

 

U pojedinačne akte spadaju odluke kojima se uređuju pojedina prava i interesi radnika i korisnika usluga.

 

Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja.

 

Članak 70.

Na sjednicama Upravnog i odgojiteljskog vijeća vodi se zapisnik.

 

Zapisnikom se potvrđuje oblik i sadržaj rada navedenih tijela.

 

Zapisnik sadrži temeljne podatke o radu tijela na sjednici.

 

U zapisniku se mora utvrditi :

 • datum održavanja sjednice,
 • mjesto održavanja sjednice,
 • broj članova tijela i drugih nazočnih na sjednici (utvrditi kvorum),
 • broj nenazočnih članova,
 • dnevni red,
 • odluke i zaključke koji su doneseni,
 • broj članova koji su glasovali za odluku,
 • broj članova koji su protiv donesene odluke,
 • broj suzdržanihčlanova,

Zapisnik mora biti jasan, potpun i istinit. Mora točno izražavati tijek rada i bit odluka,odnosno stavova sa sjednice.

 

XIVRADNICI DJEČJEG VRTIĆA

1.Odgojno obrazovni radnici i ostali radnici

Članak 71.

U dječjem vrtiću na poslovima njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi o djeci rade sljedeći odgojno-obrazovni radnici: odgojitelj i stručni suradnici te medicinska sestra kao zdravstvena voditeljica.

 

 Osim odgojno-obrazovnih radnika iz stavka 1. ovoga članka, u dječjim vrtićima rade i druge osobe koje obavljaju administrativno-tehničke i pomoćne poslove (u daljnjem tekstu: ostali radnici).

 

Odgojno-obrazovni radnici u dječjem vrtiću moraju imati odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja, položen ispit te utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka.


 Odgovarajuću vrstu obrazovanja odgojno-obrazovnih radnika te razinu i vrstu obrazovanja ostalih radnika u dječjem vrtiću pravilnikom propisuje ministar nadležan za obrazovanje.

 

2.Zasnivanje radnog odnosa u dječjem vrtiću

Članak 72.

Radni odnos u dječjem vrtiću zasniva se ugovorom o radu na temelju natječaja.

Odluku o objavi natječaja donosi upravno vijeće.


Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama dječjeg vrtića, a rok za primanje prijava kandidata ne može biti kraći od osam dana.


Iznimno od stavka 1. ovoga članka, radni odnos može se zasnovati ugovorom o radu i bez natječaja:

 • kad obavljanje poslova ne trpi odgodu, do zasnivanja radnoga odnosa na temelju natječaja, ali ne dulje od 60 dana,
 • kad potreba za obavljanjem poslova ne traje dulje od 60 dana.

 

 Ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz članka 24. ovoga Zakona, natječaj će se ponoviti u roku od pet mjeseci, a do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja radni se odnos može zasnovati s osobom koja ne ispunjava propisane uvjete.


S osobom iz stavka 5. ovoga članka sklapa se ugovor o radu na određeno vrijeme, do popune radnog mjesta na temelju ponovljenog natječaja s osobom koja ispunjava propisane uvjete, ali ne dulje od pet mjeseci.

 

Odluku o zasnivanju i prestanku radnog odnosa donosi upravno vijeće na prijedlog ravnatelja.
Iznimno od stavka 7. ovoga članka, u slučaju kada je zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu potrebno zaposliti osobu, o zasnivanju radnog odnosa odlučuje ravnatelj.

 

Članak 73.

Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena na kaznu zatvora (neovisno o tome je li izrečena uvjetna ili bezuvjetna kazna) za neko od kaznenih djela počinjenih s namjerom protiv života i tijela, protiv Republike Hrvatske, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv imovine, protiv službene dužnosti, protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, protiv osobne slobode, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv braka, obitelji i djece, protiv zdravlja ljudi, protiv opće sigurnosti, krivotvorenja, te bilo koje drugo kazneno djelo počinjeno na štetu djeteta ili korištenjem djeteta ili maloljetne osobe, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu.


Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati ni osoba protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u stavku 1. ovoga članka.


Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od prekršajnih djela za nasilničko ponašanje, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnomzakonu.

 

Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati ni osoba protiv koje se vodi prekršajni postupak za neko od prekršajnih djela navedenih u stavku 3. ovoga članka.


Ako osoba u radnom odnosu u dječjem vrtiću bude pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela iz stavka 1. ovoga članka ili neko od prekršajnih djela iz stavka 3. ovoga članka, dječji vrtić kao poslodavac otkazat će ugovor o radu bez obveze poštivanja propisanog ili ugovorenog otkaznog roka izvanrednim otkazom ugovora o radu, u roku od 15 dana od dana saznanja za pravomoćnu osudu, a nakon isteka tog roka redovitim otkazom ugovora o radu uvjetovanim skrivljenim ponašanjem radnika, u kojem će slučaju poslodavac, istodobno uz otkazivanje ugovora o radu, od radnika zahtijevati da odmah prestane raditi tijekom otkaznog roka.

 

Ako dječji vrtić kao poslodavac sazna da je protiv osobe u radnom odnosu u dječjem vrtiću pokrenut i vodi se kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz stavka 1. ovoga članka ili prekršajni postupak za neko od prekršajnih djela iz stavka 3. ovoga članka, udaljit će osobu od obavljanja poslova do obustave kaznenog, odnosno prekršajnog postupka, odnosno najduže do pravomoćnosti sudske presude, uz pravo na naknadu plaće u visini dvije trećine prosječne mjesečne plaće koju je osoba ostvarila u tri mjeseca prije udaljenja od obavljanja poslova.

 

Ako je pravomoćnim rješenjem obustavljen kazneni, odnosno prekršajni postupak pokrenut protiv radnika ili je pravomoćnom presudom radnik oslobođen odgovornosti, radniku će se vratiti obustavljeni dio plaće od prvog dana udaljenja.

 

Osoba koja je pravomoćno osuđena, odnosno protiv koje je pokrenut kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz stavka 1. ovoga članka ili prekršajni postupak za neko od prekršajnih djela iz stavka 3. ovoga članka, ne može obavljati poslove u dječjem vrtiću niti kao vanjski suradnik dječjeg vrtića.

 

U dječjem vrtiću ne mogu raditi ni osobe kojima je izrečena zabrana rada ili im je prestao radni odnos zbog nezakonitog i/ili neprofesionalnog postupanja na štetu prava i interesa djece.


Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta sukladno posebnom propisu.

 

XV SINDIKAT I RADNIČKO VIJEĆE

Članak 74.

Utemeljenje radničkog vijeća i sindikata u Vrtiću je slobodno.

 

XVIJAVNOST RADA

Članak 75.

Rad Dječjeg vrtića je javan.

 

Objavljivanjem Statuta i općih akata o uvjetima i načinu rada Dječjegvrtića kao javne službena oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, kao i davanje informacija u sredstvima javnog priopćavanja, upoznaje se javnost odnosno roditelji, skrbnici, građani i druge pravne osobe s organizacijom rada Dječjeg vrtića, uvjetima i načinom ostvarivanja programa rada Dječjeg vrtića, te radom Dječjeg vrtića kao javne ustanove.

 

Dječji vrtić obvezan je omogućiti pristup informacijama sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i to :

 1. pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način,odnosno na internetskim stranicamaili u javnom glasilu i Središnjem katalogu službenihdokumenata Republike Hrvatske, radi informiranja javnosti,
 1. davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:.
 • neposrednim davanjem informacije,
 • davanjem informacije pisanim putem,
 • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
 • dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
 • na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

 

Članak 76.

Dječji vrtić je dužan dati svakom korisniku na njegov zahtjev obavijest o uvjetima i načinu pružanja svojih usluga i obavljanju poslova iz svoje djelatnosti, te davatipotrebne podatke i upute u primjerenom roku, sredstvima javnog priopćavanja, a na njihov zahtjev davati informacije o obavljanju svoje djelatnosti i omogućiti im uvid u odgovarajuću dokumentaciju.Dječji vrtić će uskratiti davanje informacija odnosno uvid u dokumentaciju ako je ona zakonom ili Statutom određena kao službena, poslovna, znanstvena ili umjetnička tajna te kad se odnosi na osobne podatke fizičkih osoba.

 

Članak 77.

Informacije i podatke o obavljanju djelatnosti ili uvid u dokumentaciju Dječjeg vrtića sredstvima javnog priopćavanja i drugim pravnim osobama može dati samo ravnateljili radnikDječjeg vrtića kojeg on ovlasti.

 

 

XVII PROFESIONALNA I POSLOVNA TAJNA

Članak 78.

Podatke koji se smatraju poslovnom tajnom dužni su čuvati svi djelatniciDječjeg vrtića i po prestanku radnog odnosa.

 

U navedene podatke ubrajaju se tako proglašeni dokumenti od straneravnatelja ili nadležnih tijela, mjere u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti, podatcikoji se odnose na obranu, fizičku i tehničku zaštitu djelatnika i imovine Dječjegvrtića.

 

Profesionalnom tajnom smatra se sve što djelatnici Vrtića saznaju o djeci,roditeljima odnosno skrbnicima, a čije bi iznošenje štetilo istima.

 

Povrede poslovne i profesionalne tajne predstavljaju teže povrede radneobveze.

 

XVIIINADZOR

Članak 79.

Nadzor nad provedbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanjui propisadonesenih na temelju tog zakona obavlja Ministarstvo nadležno za obrazovanje.

 

Inspekcijski nadzor provodi prosvjetna inspekcija u skladu s posebnimzakonom.

 

Stručno-pedagoški nadzor nad radom odgojitelja i stručnih suradnika provodeu granicama djelokruga Ministarstva nadležnog za obrazovanje, stručno-pedagoškinadzornici i druge stručne osobe koje ovlasti ministar nadležan za obrazovanje.

 

Zdravstveno-inspekcijski nadzor nad primjenom i izvršenjem Zakona opredškolskom odgoju i obrazovanju, u dijelu koji se odnosi na prehranu djece, obavljaMinistarstvo nadležno za zdravstvo – sanitarna inspekcija.

 

Nadzor nad stručnim radom u primjeni Zakona o predškolskom odgoju iobrazovanju, u dijelu koji se odnosi na socijalnu skrb djece organizira i provodiMinistarstvo nadležno za socijalnu skrb.

 

XIX ZAŠTITA OKOLIŠA

Članak 80.

Dječji vrtić u odgojno obrazovnom programu naročito pozornost posvećujeodgoju djece glede čuvanja i zaštite čovjekova okoliša.

 

Program o provedbi zaštite okoliša sastavni je dio godišnjeg plana i programarada.

 

XX ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 81.

Ovaj Statut donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića uz prethodnu suglasnost osnivača.

OsnivačRea Lauradala je suglasnost14. srpnja2020.godine.

 

 

Članak 82.

Dječji vrtić je dužan donijeti opće akte iz članka 66. ovog Statuta u roku od 90dana od dana  stupanja na snagu ovog Statuta.

 

 

Članak 83.

OvajStatutstupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj pločiDječjeg vrtića Smokvica.

 

 

 

PREDSJEDNIK  UPRAVNOG VIJEĆA

  ARSENA KAPETANOVIĆ

 

 

 

Da je ovaj je Statut objavljen na oglasnoj ploči Vrtića dana 14.07.2020. godine, te da je stupio na snagu dana 23.07.2020. godine, potvrđuje ravnateljica Lada Kapetanović OIB: 31171075114,  Split, Supilova 25.

 

 

 

RAVNATELJICA

LADA KAPETANOVIĆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top