O nama

Dječji vrtić Smokvica je pravna osoba upisana u sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda u Splitu. Vrtić je osnovan Odlukom o osnivanju od 05.rujna.2000. godine.
Dječji vrtić Smokvica djelatnost predškolskog odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, njege, prehrane i socijalne skrbi ostvaruje od listopada 2000. g., sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13), Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine 63/08), Nacionalnom okvirnom kurikulumu (2010) te Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2014), kao i svim ostalim relevantnim pravnim aktima i pravilnicima.

Dječji vrtić “Smokvica” nalazi se na istočnoj strani grada Splita,gradski kotar Pazdigrad, na adresi Put Duilova 8b .

Vrtić ima 4 odgojne skupine:
* 10-satna jaslična skupina “Mrvice”
* 10-satna vrtićna skupina: “Šljokice”
* 10-satna vrtićna skupina: “Srdelice”
* 5-satna popodnevna vrtićna skupina “Tratinčica”

Prostor u kojem se u Dječjem vrtiću Smokvica provode svi redoviti i posebni programi zadovoljavaju sve odgojno-obrazovne, kao i higijensko-zdravstvene standarde koje jamči i sustav HACCP certificiran u Dječjem vrtiću Smokvica

Dječji vrtić Smokvica organizira i provodi programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu od navršenih godinu dana do polaska u školu, te se provodi program predškole koji je integriran je u redoviti program predškolskog odgoja Dječjeg vrtića, sukladno Zakonu i zakonskim propisima.


RADNO VRIJEME vrtića je od ponedjeljka do petka od 06:00 do 21:00 sat. Tijekom kolovoza ne radimo.
U radu sudjeluju pedagog, medicinska sestra, defektolog.

Scroll to Top